Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Laboratorium Medyczne Labmed
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO, informujemy że, Administratorami Pani/Pana danych osobowych Laboratorium Medyczne Labmed w Sośnicowicach ul. Raciborska 9, NIP 631 020 68 80 
 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@lab-med.pl
Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności medycznej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług diagnostycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji każdego z poniżej opisanych celów: